OGA makelaars

Het afsluiten van verzekeringen vergt een deskundige begeleiding. De verzekeringsadviseur van OGA Makelaars geeft u een deskundig en helder opmaat advies over de af te sluiten verzekeringen. In een vrijblijvend en persoonlijk advies gesprek wijst de adviseur u op uw mogelijke risico’s en de mogelijkheid u hiertegen te verzekeren. Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende verzekeringen.

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

Woonhuisverzekering

Bezit u een eigen huis, dan is de woonhuisverzekering of opstalverzekering belangrijk in geval van brandschade, storm- en waterschade. De verzekering keert uit bij schade aan uw woning zelf, bijvoorbeeld het dak, deuren, muren, enz. Voor glas wordt meestal een aparte premie betaald. De kosten van de woonhuisverzekering betreffen herstel, sanering en/of herbeplanting van de tuin. Een complete verzekering biedt behalve bovenstaande risico’s ook dekking tegen schade veroorzaakt door olie, rook en roet, schroei- en smeltschade, schade door bluswerkzaamheden, ontploffing en blikseminslag. Omvallen van bomen, kranen en heistellingen behoren ook bij de risico’s. Bij waterschade valt te denken aan water dat onvoorzien uit leidingen stroomt, evenals hak- en breekwerk dat moet worden verricht om een defect in de leidingen te detecteren, water dat via de begane grond of de openbare weg het huis binnenstroomt en water dat uit een defect waterbed of aquarium stroomt. In geval van aanrijding of aanvaring tegen uw woning wordt er eveneens uitgekeerd. Schade veroorzaakt door huisdieren of door herstelwerkzaamheden tijdens de aan- en verbouw van uw woning wordt vaak uitgesloten, evenals schade door overstromingen, oorlog, opstand, aardbevingen en atoomkernreacties. Voor studenten bestaat er desgewenst een aparte verzekering: De studentenverzekering, speciaal voor studenten die op kamers wonen.

Inboedelverzekering

Bij schade van uw inboedel, dus de spullen die in uw huis staan, krijgt u met een inboedelverzekering voldoende uitgekeerd om uw waardevolle bezittingen te vervangen of te herstellen. Deze situatie doet zich met name voor bij inbraak of pogingen tot inbraak, alsmede schade door brand. Met een inboedel worden alle artikelen bedoeld die niet duurzaam aan het huis zijn verbonden, m.a.w. alles dat zonder breek- of sloopwerk van en uit het huis kan worden verwijderd en meeverhuisd. Het moet hierbij in de regel wel gaan om uw eigen eigendommen plus die van iedereen die duurzaam met u samenwoont. Naast de materiele schade gaat het ook om opruimingskosten, extra hotel- en pensionkosten, kosten voor tijdelijke opslag en vervoer van de inboedel, schade aan betimmeringen, metsel-, wit-, behang- en schilderwerk alsmede soms ook eigendommen van derden, mits de verzekerde som toereikend is en de verzekering van de derde deze niet vergoedt.

Kostbaarhedenverzekering

Bent u in het bezit van bijzonder waardevolle zaken zoals antiek, erfstukken, verzamelingen, boeken, porselein, een muziekinstrument, dure sieraden, een golfset, kunst of schilderijen dan is het gewenst uw inboedelverzekering uit te breiden met een kostbaarhedenverzekering, hoewel sommige inboedelverzekeringen dit al standaard dekken. Tot deze bijzondere stukken behoort ook audiovisuele apparatuur, t.w. alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio’s, cd & dvd-spelers, TV’s, videocamera’s en recorders en computers. Alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur, hulpmiddelen, informatiedragers, cd’s, dvd’s, boxen, enz. Ook indien u van huis gaat en laptop of camera regelmatig meeneemt, bent u verzekerd tegen schade, diefstal of vermissing. Echter, let op de voorwaarden, soms is er voor zaken die veel worden meegenomen zoals iPod en mobiele telefoon een aparte mogelijkheid in de vorm van een ‘BuitenDeDeur’verzekering.

Rechtsbijstandverzekering

Soms staat u volledig in uw recht, maar krijgt u uw recht niet. Denk aan conflicten met uw werkgever, de gemeente, een winkel, een aannemer of een medeweggebruiker. Hoe vaker u in aanraking komt met anderen, hoe groter de kans dat ook u op een dag zou wensen dat u een rechtsbijstandverzekering had. Want: In de wet is vrijwel alles geregeld, dus kunt u een beroep doen op het Nederlands recht, maar zodra u deskundigen en advocaten gaat raadplegen, lopen de kosten flink op, denk aan wel 200 Euro per uur. Proceskosten zijn zelfs nog vele malen duurder. Tegen deze kosten kunt u zich vooraf verzekeren met een rechtsbijstandverzekering. Een rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen is een variant waarbij u verzekerd bent van deskundige juridische hulp, bijvoorbeeld wanneer u en de tegenpartij het niet eens zijn over de schuldvraag bij een ongeval, of wanneer u voor de rechter moet verschijnen vanwege een verkeersovertreding. Bij ongevallen in het buitenland komt daar nog eens bij dat er afwijkende regels gelden die een juridisch conflict zonder bijstand wel heel ingewikkeld maken.

Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen schade die u, een van de gezinsleden of uw huisdier per ongeluk aan een ander of anderen toebrengt. Te denken valt aan een aanrijding met uw fiets tegen een geparkeerde auto, een gemorst glas rode wijn op de witte bank van een vriend, de kapot gestoten antieke vaas van die kennis, de hond die de postbode in zijn broek bijt, het door uw sigaret ontstane brandgat in de sofa van oma, of kwajongensstreken van uw zoontje die een voetbal door de ruit van de buren schiet. Ook bij situaties als vakantiewerk of bijbaantjes, vriendendiensten en sport- en spelsituaties wordt uitgekeerd. Geleende spullen vallen eveneens onder de verzekering en ook als passagier van auto, boot of vliegtuig waar dan ook, bent u verzekerd. Opzettelijk veroorzaakte schade en schade die uitsluitend bestaat uit financiële schade (zuivere vermogensschade) is in de regel niet verzekerd

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De WAO is vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. Deze wet is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer of niet meer volledig in hun onderhoud kunnen voorzien. De WIA bestaat uit twee delen: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten ( IVA). De premie hiervoor wordt automatisch van uw salaris ingehouden. Daarnaast bestaat een aanvulling voor diegenen die niet onder de werking van een werknemersverzekering vallen: De arbeidsongeschikheidsverzekering. Staat u voor een daling van uw inkomen door ziekte of een ongeluk dan keert een afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering uit om het verschil tussen uitkering en uw vroegere salaris op te vangen zodat u niet in de bijstand komt. Vaak is er wel een leeftijdsgrens aan verbonden, een zogeheten eindleeftijd tot welke leeftijd u de uitkering wilt ontvangen. De verzekering is met name geschikt voor startende ondernemers, zelfstandigen, directeur-grootaandeelhouders en vrije beroepsbeoefenaars die zonder verzekering behalve inkomstenvermindering ook hun bedrijf kwijt raken. In de regel wordt de verzekering gebaseerd op het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Bij starters wordt er echter gekeken naar het te verwachten inkomen en naar wat u op basis van uw opleiding en beroep ‘waard’ bent in de markt. Ook uw bedrijfsplan wordt bekeken. De verzekering wordt volledig op maat samengesteld

Autoverzekering

Bij diefstal van uw personenauto of bij een aanrijding vergoedt de autoverzekering de ontstane schade. De WA Casco autoverzekering heet ook wel een All Risk verzekering en biedt de meest uitgebreide dekking. De WA Casco verzekering wordt geadviseerd voor vrijwel nieuwe auto’s die jonger zijn dan drie tot vier jaar. Naast de dekking van de simpeler WA verzekering bent u dan ook verzekerd voor schade aan de eigen auto veroorzaakt door botsing, omslaan, slippen en van de weg raken. Een WA autoverzekering is wettelijk verplicht in Nederland. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid en deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar en van de bestuurder van de auto voor veroorzaakte schade aan derden. De WA autoverzekering is een basisverzekering en wordt daarom geadviseerd voor auto’s ouder dan acht jaar, behalve auto’s met een speciale waarde zoals een oldtimer waarvoor een aparte verzekering bestaat. Een beperkte cascoverzekering is ook mogelijk. Deze houdt het midden tussen de WA en de all-risk verzekering en is geschikt voor auto’s die tussen de vier en acht jaar oud zijn. Er zijn nog vele varianten op de autoverzekering mogelijk. Een topcarverzekering bijvoorbeeld is weer iets anders en geldt voor auto’s boven de € 75.000,- voor zowel particulier als zakelijk gebruik. Met deze verzekering zijn accessoires en audiovisuele apparatuur tot een bepaald bedrag meeverzekerd en krijgt u een gelijkwaardige leenauto bij reparatie. Ook bent u twee jaar lang verzekerd tegen nieuwwaarde, en krijgt u hulp over de grenzen door SOS Internationaal.

Ongevallen inzittendenverzekering

Heeft u geregeld gezinsleden, vrienden of collega’s in uw auto. Indien zij letsel oplopen door een ongeval, of zelfs blijvend invalide raken of overlijden krijgt u een vast bedrag van de ongevallen inzittendenverzekering. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij is deze verzekering los of in combinatie met een autoverzekering af te sluiten. Een variant is de gezinsongevallenverzekering waarbij u uzelf, uw partner en kinderen tegen de vaak tegenvallende financiële gevolgen van een ongeluk verzekert, dus het hele gezin ineens. Kosten van repatriëring na een dodelijk ongeval in het buitenland zijn hiermee tot een bepaald bedrag gedekt en er volgt een dubbele uitkering voor meeverzekerde kinderen bij gelijktijdig overlijden van de ouders.

Motor-, bromfiets-, en fietsverzekering

Bij diefstal van uw motor of bromfiets of bij een aanrijding vergoedt de motorverzekering de ontstane schade. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die u anderen toebrengt met uw motor. WA-risico van aanhanger of zijspan is hierbij meeverzekerd. Verder zijn er uitbreidingen t.w. een beperkte cascodekking, waarbij u bent verzekerd voor schade door brand, bliksem, kortsluiting, diefstal, braak en joyriding, storm, overstroming, hagel en vallend gesteente, botsing met dieren en van buitenaf komend onheil bij vervoer van uw motor. Een volledige cascodekking is daarbij nog eens aangevuld met dekking tegen schade door botsingen, omslaan, slip- en valpartijen en schade door vernielingen. Extra dekkingen omvatten tandheelkundige kosten en helm- en kledingschade. Wilt u uw gloednieuwe fiets verzekeren tegen diefstal en/of beschadiging, dan heeft u de keus uit een eenvoudige dekking die enkel bij diefstal uitkeert, of een verzekering die ook schade aan uw fiets vergoedt. Wat u terugkrijgt is de aanschafwaarde van de fiets. Voorwaarde is wel dat u uw fiets altijd op slot zet met een ART-goedgekeurd veiligheidsslot.

Reisverzekering

Een reisverzekering keert uit bij schade opgelopen tijdens vakanties, bijv. diefstal van uw bagage, uw camera, door onvoorziene omstandigheden geen beschikbaar vakantieadres voor handen of juist een langer hotelverblijf, een gebroken been op uw skivakantie, opsporings- en reddingsacties, enz. Een reisverzekering is vaak aanvullend, daar er al een dekking bestaat voor bijv. geneeskundige kosten. Een reisverzekering kan behalve kortdurend ofwel aflopend ook doorlopend zijn, wat al nuttig wordt vanaf twee vakanties per jaar of vanaf 21 dagen vakantie per jaar. Gaat u korter of minder vaak op reis, dan is het eveneens zinvol om de premies van doorlopende reisverzekeringen te vergelijken. Maakt u een reisje naar een familielid of vriend, dan is dit uitgesloten van dekking. Een vakantieverzekering is eigenlijk een aanvullende dekking bij een doorlopende reisverzekering. Deze aanvullende dekkingen betreffen wintersport, autohulp, annulering en wereldreizen.

Annuleringsverzekering

De annuleringsverzekering dekt dat gedeelte van de reissom, dat verschuldigd blijft als de reisovereenkomst wordt geannuleerd ten gevolge van een onvoorziene bijzondere omstandigheid, opgetreden tijdens de verzekeringsduur. Ook gedekt is een afbrekingsvergoeding als de reis voortijdig wordt afgebroken door omstandigheden die binnen de dekking vallen. Als verzekerden gelden de leden van het reisgezelschap. De annuleringsverzekering dekt bijv. het plotseling overlijden of het ernstig ziek worden van een lid van het reisgezelschap of een naast familielid. De verzekeraar kan verlangen dat in dergelijke gevallen een overlijdensverklaring of een verklaring van de arts wordt overgelegd. Ook gedekt is plotselinge werkloosheid voor aanvang van de reis, aankoop van een eigen woning of een van belang zijnde schade die verzekerde lijdt (bijv. een afgebrand woonhuis). De verzekeringsduur vangt direct aan na het afsluiten van de verzekering en eindigt bij terugkomst van verzekerde in zijn eigen huis. Een annuleringsverzekering kan net als de reisverzekering doorlopend zijn.